Zarządzanie AGILE: przewaga zwinnych organizacji

Alistair Cockburn mawiał, że „agile to nie metoda, to sposób myślenia”. Rzeczywiście jest to zupełnie inna filozofia działania, która nie skupia się wyłącznie na metodach działania. To technika sprawdzająca się w trudnych czasach – czasach zmian, niepewności i czarnych łabędzi. Czasach, w których żyjemy od kilku lat.

Słowa Alistaira Cockburna kładą silny nacisk na fundamentalną różnicę między podejściem agile a tradycyjnymi metodologiami. Podejście agile to coś więcej, niż tylko zestaw technik czy narzędzi – to filozofia działania, która zmienia sposób, w jaki organizacje myślą o tworzeniu produktów i zarządzaniu projektami.

Agile w świecie czarnych łabędzi

W trudnych czasach, takich jak obecne, kiedy zmiany są nieuchronne, a niepewność jest normą, podejście agile staje się jeszcze bardziej istotne. Dzieje się tak dlatego, że agile zostało stworzone w odpowiedzi na potrzebę elastyczności i adaptacji w dynamicznym środowisku biznesowym. W czasach zmian, niepewności i nagłych zdarzeń, znanych jako „czarne łabędzie”, podejście agile umożliwia organizacjom szybką reakcję i dostosowanie się do nowych warunków.

W przeciwieństwie do tradycyjnych, sztywnych metodologii, agile pozwala na stopniowe, inkrementalne postępy, które mogą być łatwo dostosowywane wraz z rozwojem projektu i zmieniającymi się wymaganiami klienta. Dzięki tej metodzie zespoły są w stanie skuteczniej radzić sobie w okresie niepewności i osiągać lepsze wyniki w środowisku biznesowym pełnym zmian i niespodzianek.

Czym jest zarządzanie agile? Wartości i zasady

Podejście agile to znacznie więcej niż tylko zestaw technik i narzędzi stosowanych w procesie rozwoju produktu czy zarządzaniu projektem. Jest to filozofia, która kładzie duży nacisk na wartości i zasady, które powinny koordynować działaniami zespołu i organizacji jako całości. Oto kilka kluczowych elementów tej filozofii:

 1. Wsłuchiwanie się w klienta: Agile kładzie duży nacisk na ciągłą komunikację z klientem lub użytkownikiem końcowym. Zamiast polegać na długotrwałym planowaniu na początku projektu, zespoły agile dostarczają regularne, inkrementalne wersje produktu, pozwalając klientowi na bieżące dostosowywanie wymagań.
 2. Elastyczność i adaptacyjność: Zamiast trzymać się sztywnych planów, podejście agile zakłada elastyczność i gotowość do dostosowywania się do zmieniających się warunków i potrzeb. Zespoły są gotowe na szybkie reakcje i dostosowywanie swoich działań w celu osiągnięcia najlepszych wyników.
 3. Wartość dla klienta: Agile kładzie nacisk na dostarczanie wartości dla klienta poprzez ciągłą refleksję nad tym, co naprawdę jest istotne dla użytkownika końcowego. Zamiast koncentrować się na dostarczaniu wielu funkcji, skupia się na dostarczaniu tych konkretnych, które naprawdę spełniają potrzeby klienta.
 4. Zespoły samoorganizujące się: W podejściu agile zespoły mają dużą autonomię i odpowiedzialność za swoje działania. Zamiast być kierowanymi przez zewnętrzne osoby, zespoły same podejmują decyzje dotyczące sposobu pracy i rozwiązywania problemów.

Ciągłe doskonalenie: Agile zakłada, że doskonalenie procesów i produktów powinno być ciągłe. Zamiast czekać na koniec projektu, zespoły regularnie przeglądają swoje działania i identyfikują obszary do ulepszenia, co pozwala na ciągłe podnoszenie efektywności oraz jakości. Wartości i zasady agile są fundamentem, na którym buduje się całą praktykę agile. Bez ich zrozumienia i wdrożenia nawet najlepsze techniki i narzędzia mogą okazać się nieskuteczne. Na ten aspekt zwraca uwagę Manifest Agile, w którym możemy przeczytać: „Agile to nie tylko techniki i narzędzia. To przede wszystkim wartości i zasady”.

Czy tradycyjne metody zarządzania organizacjami przestają być skuteczne w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym? Oczywiście, że nie, ale warto odkryć zalety zarządzania w stylu agile i przekonać się, dlaczego coraz więcej firm wybiera tę nowoczesną metodologię.

DSDM – Dynamic Systems Development Method

Z agile związane jest również DSDM, czyli Dynamic Systems Development Method. Główne założenia DSDM to:

 • koncentracja na dostarczeniu wartości dla klienta,
 • iteracyjne podejście do projektowania,
 • aktywne zaangażowanie interesariuszy.

Z zastosowania tej metody wynikają same korzyści – szybsze dostosowanie się do zmian, lepsza komunikacja między zespołami oraz wyższa jakość końcowego produktu. Należy również podkreślić znaczenie odpowiedniego zarządzania ryzykiem i dostosowania strategii projektowej do potrzeb klienta. Metodyka DSDM może być skutecznym narzędziem w planowaniu i realizacji projektów biznesowych.

Innowacyjność i adaptacyjność idą w parze

Jamila Lestyowati stworzyła raport z badań na temat innowacji i adaptacji w kontekście przedsiębiorstw. Badała ona wpływ różnych czynników na zdolność organizacji do adaptacji w zmiennym otoczeniu biznesowym. Przeprowadzone badanie ankietowe wśród przedsiębiorstw w Indonezji, skupiające się na sektorach takich jak technologia informacyjna, produkcja, usługi finansowe i inne, pokazały że istnieje pozytywna korelacja między innowacyjnością a zdolnością do adaptacji organizacji. Ponadto, badacze analizują rolę różnych czynników, takich jak liderzy organizacji, kultura organizacyjna, struktura organizacyjna i technologia, w kształtowaniu zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw.

Nowe pokolenia na rynku pracy

Zmiana w zarządzaniu wynika również ze zmian generacyjnych na rynku pracy. Accrue Partners zajęli się opisaniem zmian, które rynek pracy przeszedł gdy millenialsi zaczęli na niego masowo wchodzić. Millenialsi oczekują od swoich liderów innych cech niż poprzednie pokolenia, takich jak otwartość na współpracę, elastyczność i empatia. Należy podkreślić potrzebę dostosowania się liderów do tych oczekiwań poprzez rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, wspieranie rozwoju osobistego pracowników oraz tworzenie przyjaznego środowiska pracy. Autorzy podają również przykłady skutecznych strategii przywódczych, które mogą być stosowane przez liderów millenialsów. W rezultacie czytelnik zdobywa wgląd w to, jak zmieniają się rola i oczekiwania wobec liderów w kontekście nowego pokolenia pracowników.

Zarządzanie agile wpisuje się w zmiany na rynku pracy

Raport „Glassdoor’s 2024 Workplace Trends” opisuje przewidywane zmiany w miejscu pracy w nadchodzących latach. Autorzy analizują prognozy dotyczące rynku pracy, technologii, kultury organizacyjnej i innych czynników wpływających na sposób funkcjonowania firm. Kluczowe trendy obejmują rosnącą rolę technologii AI i automatyzacji w miejscu pracy, wzrost elastycznych form zatrudnienia, takich jak praca zdalna i gig economy, oraz rosnące znaczenie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Raport podkreśla również potrzebę inwestowania w rozwój kompetencji cyfrowych pracowników oraz tworzenia inkluzyjnych i zrównoważonych miejsc pracy. W rezultacie czytelnik zdobywa przegląd trendów, które będą kształtować przyszłość miejsc pracy w latach 2024 i dalej. Oznacza to jednoznacznie bardzo wyraźną potrzebę zmian w zakresie zarządzania. Odpowiedzią może być właśnie zarządzanie w stylu agile.

Zarządzanie w stylu agile to podejście, które umożliwia organizacji szybką adaptację do zmieniających się warunków rynkowych, skuteczne wykorzystanie zasobów oraz elastyczne dostosowywanie się do potrzeb klienta. Dzięki zwinności procesowej i ciągłemu doskonaleniu, firmy mogą osiągać lepsze wyniki i zyskiwać przewagę konkurencyjną.

Zarządzanie agile to podejście do zarządzania projektami i działaniami biznesowymi, które wywodzi się głównie z branży IT, ale jest coraz częściej stosowane także w innych sektorach. Jest oparte na Manifeście Agile oraz zasadach agile, które promują elastyczność, adaptację i skupienie na wartościach istotnych dla klienta.

„Agile to nie tylko metodyka, to kultura organizacyjna”, na co zwrócił uwagę Stephen Denning. To zupełnie nowe podejście do zarządzania w ramach organizacji.

Na czym polega przewaga przy zastosowaniu zarządzanie w stylu agile?

Jaką przewagę zapewnia zarządzanie w stylu agile?Przewaga zwinnych organizacji wynika z ich zdolności do szybkiego reagowania na zmiany i dostosowywania się do nowych warunków rynkowych. Oto kilka kluczowych elementów, które stanowią fundament tej przewagi:

 1. Szybkość decyzji: Zwinne organizacje mają zdolność podejmowania szybkich decyzji bez zbędnego biurokratycznego oporu. Proces podejmowania decyzji jest zdecentralizowany, co umożliwia elastyczne reagowanie na zmieniające się warunki.
 2. Elastyczność: Zwinne organizacje są elastyczne i otwarte na zmiany. Mogą szybko dostosowywać swoje procesy, produkty lub usługi do nowych wymagań rynkowych lub klientów.
 3. Innowacyjność: Innowacyjność jest kluczowym elementem zwinności. Organizacje te promują kulturę innowacji i eksperymentowania, co pozwala im na ciągłe doskonalenie i wprowadzanie nowych rozwiązań.
 4. Koordynacja i współpraca: Zwinne organizacje promują współpracę pomiędzy różnymi działami oraz posiadają mechanizmy umożliwiające efektywną koordynację działań. To pozwala im na szybkie reagowanie na zmiany i realizację celów.
 5. Poddawanie się rygorystycznej ocenie: Zwinne organizacje często stosują podejście oparte na empirii i ciągłym uczeniu się. Są otwarte na feedback, analizują wyniki i dostosowują swoje strategie na podstawie zebranych danych.
 6. Skoncentrowanie na klientach: Zwinne organizacje skupiają się na potrzebach klientów i starają się jak najlepiej zaspokoić ich oczekiwania. Szybko reagują na opinie klientów i dostosowują swoje produkty lub usługi, aby lepiej odpowiadały na ich potrzeby.

Jim Highsmith z kolei zauważa, że agile nie oznacza braku planowania, ale elastyczność wobec zmian. Tego typu sposób zarządzania daje przewagę nad konkurencją. Wbrew pierwszemu wrażeniu nie powoduje on zaniku planowania, a jedynie bardziej elastyczne do niego podejście.

Agile jako filozofia biznesowa

Raporty uznanej firmy consultingowej Deloitte wskazują, że agile to więcej niż tylko metodyka – to filozofia biznesowa. Warto więc zainwestować w edukację zespołu oraz wdrożyć jasne cele i strategię. Ważne jest także budowanie elastycznej kultury organizacyjnej, która wspiera podejście agile. Kolejnym kluczowym elementem jest zapewnienie wsparcia ze strony liderów i menedżerów, którzy powinni być inspiracją do wdrożenia filozofii agile. Nie można zapominać o komunikacji i zaangażowaniu zespołu oraz o ciągłym doskonaleniu procesów. Wreszcie, należy monitorować postępy i dostosowywać strategię w razie potrzeby, aby utrzymać ciągłe doskonalenie.

Raporty Deloitte zwracają uwagę na nową rolę menedżerów. Podczas transformacji agile kadra menedżerska średniego szczebla często obawia się utraty swojej roli w nowej strukturze. Wraz z samoorganizującymi się zespołami i dostosowywaniem ról do metodyki pracy, wiele obowiązków, tradycyjnie należących do menedżerów, przechodzi na zespoły deweloperskie. Jednak doświadczeni menedżerowie mogą znaleźć swoje miejsce w nowej organizacji, na przykład jako przywódcy grup eksperckich. Ważne jest, aby organizacja wypracowała własną strukturę, dostosowaną do swoich potrzeb, zamiast kopiować modele innych firm, takie jak np. Spotify. Przed wprowadzeniem zmian warto jasno określić role menedżerów, aby uniknąć sabotowania transformacji przez niepewność i opór.

Przewaga zwinnych organizacji nie polega jedynie na szybkości działania, lecz również na zdolności do adaptacji, innowacji i skupieniu na klientach. To podejście pozwala im na utrzymanie konkurencyjności w dynamicznym środowisku biznesowym. Agile pozwala organizacji szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe, potrzeby klientów czy nowe wyzwania. Dzięki krótkim iteracjom i cyklicznemu doskonaleniu, organizacja może łatwo dostosowywać swoje działania do zmieniającej się rzeczywistości.

Dlaczego warto zainteresować się tym podejściem? Zarządzanie w stylu agile pozwala na szybką adaptację do zmieniających się warunków rynkowych, efektywne wykorzystanie zasobów oraz skupienie się na priorytetach klienta. Agencja Pełka i Partnerzy doskonale wykorzystuje tę filozofię w codziennej pracy, co przekłada się na zadowolenie klientów i osiągane sukcesy. Wszystkie projekty realizowane przez agencję Pełka i Partnerzy są zarządzane w systemie agile.

Mądra praca to istota filozofii agile

Simonek Sinek mówił, że „agile nie polega na tym, by pracować więcej. Chodzi o to, by pracować mądrzej”. To stwierdzenie podkreśla istotę podejścia agile, które kładzie nacisk na efektywność i inteligentne zarządzanie zasobami, a nie na ilość przepracowanych godzin. Oto kilka kluczowych elementów tej myśli:

 1. Focus na wartościowych zadaniach: W podejściu agile skupia się uwagę na zadaniach i aktywnościach, które rzeczywiście przynoszą wartość dla klienta. Zamiast rozpraszania się na zbędnych lub mało istotnych zadaniach, zespoły agile koncentrują się na tych, które mają największy wpływ na osiągnięcie celów projektu.
 2. Eliminacja marnotrawstwa: Agile dąży do eliminacji wszelkich form marnotrawstwa, takich jak nadmierna biurokracja, niepotrzebne czekanie na decyzje czy nadprodukcja nieistotnych funkcji. Zamiast tego zespoły agile dążą do maksymalizacji wartości poprzez skupienie się na istotnych działaniach i eliminowanie wszelkich przeszkód stojących na drodze do osiągnięcia celów.
 3. Iteracyjność i refleksja: W podejściu agile praca jest prowadzona w krótkich, regularnych iteracjach, zwanymi sprintami. Po każdej iteracji następuje analiza i ocena tego co zostało osiągnięte i co można poprawić, co pozwala na ciągłe doskonalenie procesu pracy.
 4. Efektywne zarządzanie czasem: Agile promuje efektywne wykorzystanie czasu poprzez klarowne określenie priorytetów, elastyczne dostosowywanie planów w zależności od zmieniających się warunków oraz skuteczne wykorzystanie codziennych spotkań.
 5. Zwiększanie wartości poprzez iterację: Zamiast próby dostarczenia kompletnego produktu od razu, agile zakłada dostarczanie wartości poprzez kolejne iteracje i inkrementalne ulepszanie produktu na podstawie feedbacku klienta. Dzięki temu, zespoły pracują mądrzej, koncentrując się na najważniejszych aspektach produktu i stopniowo go ulepszając.

Wszystkie te elementy pomagają zespołom agile pracować mądrzej, osiągając lepsze wyniki przy mniejszym nakładzie zasobów i czasu.

Agile może przynieść wiele korzyści dla agencji marketingowych i kreatywnych, pomagając im być bardziej elastycznymi, efektywnymi i zorientowanymi na klienta. Jednakże sukces w wdrożeniu podejścia agile zależy od zaangażowania całego zespołu oraz gotowości do zmiany kultury organizacyjnej i sposobu pracy.

Jak wdrażane są zasady agile? Ich procesy oparte są na regularnych spotkaniach zespołu, szybkich interakcjach projektów oraz ciągłym feedbacku. Dzięki temu firma może dynamicznie reagować na potrzeby klienta i rynku, dostarczając wysokiej jakości usługi w krótkim czasie.

Chcesz poznać więcej szczegółów na temat zarządzania w stylu agile na przykładzie agencji Pełka i Partnerzy? Skontaktuj się z nami już dziś. Na przykładzie naszej pracy przekonasz się, jak zarządza się projektami w stylu agile.

  Adres

  Agencja Pełka i Partnerzy
  Ekologiczna 16/28, 02-798 Warszawa

  Nazwa prawna:
  Elżbieta Pełka Creative Services
  Ekologiczna 16/28
  02-798 Warszawa
  NIP: 774-213-04-63

  Social Media

  Kontakt

  tel.: 604 276 688
  biuro@pelkaipartnerzy.pl

  ThemeREX © 2024. All rights reserved. Terms of use and Privacy Policy